Algemene jaarvergadering 2019 - HSV Wisch
Natuurlijk HSV WISCH…

Algemene jaarvergadering 2019

Kaart niet beschikbaar

Datum: 29/03/2019
Tijd: 20:00 - 22:00


Agenda Algemene jaarvergadering vrijdag 29 maart 2019, aanvang 20.00 uur
Café Hartjes, Gaanderen
.
1) Opening
2) Mededelingen
3) In- en uitgaande post
4) Notulen algemene jaarvergadering 2018
5) Jaarverslag secretaris
6) Verslag penningmeester
7) Verslag kascommissie
8) Benoeming kascommissie
 9) Pauze
10) Bestuursverkiezingen, aftredend:
. 1e secretaris P. van Grol (herkiesbaar)
. 2e penningmeester M. Thuis (herkiesbaar)
.
.
. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk opgeven bij het bestuur tot één uur voor aanvang van de vergadering.
. .
11) Rondvraag
12) Sluiting